måndag 12 januari 2009

RAÄ + Konstrådet = Sant?

Kulturutredningen dimper ned om en månad, så under den närmsta tiden framöver kan man vänta sig en del "läckor" och förhandsglimtar av kommande förslag från regeringen. SvD och DN meddelar idag att man bland annat planerar att skära ned på och klumpa ihop antalet kulturmyndigheter så att de blir färre. Riksantikvarieämbetet ska enligt förlaget gå samman med Konstrådet. Den senare är ansvarig för "offentlig utsmyckning" och eftersom RAÄ bl.a. hanterar förevisning och skötsel av kulturmiljön anser man det vara mer logiskt att de samverkar. Det må vara möjligt, jag hoppas bara att detta inte är ett led i att göra om RAÄs uppdrag till att bli nästan helt inriktat på förmedling och pedagogik.

I nuläget lider arkeologin ganska svårt av att sakna en fristående kontrollerande myndighet som kan säkerställa kvaliteten på utgrävningar, i uppdragsarkeologins tidevarv. Dessutom behövs det en organisation som på ett seriöst och långsiktigt sätt kan värna om information, databaser och fornlämningsuppgifter för studenter, forskare och en intresserad allmänhet. I nuläget flyter det uppdraget lite mellan RAÄ, Vitterhetens bibliotek, ATA och Historiska museet - det enda som är gemensamt är underfinansiering för en långsiktig strategi som bör inbegripa digitalisering och tillgängliggörande av arkiven och samlingarna i större utsträckning än idag. Jag hoppas att utredningen inte kommer föreslå en vision av RAÄ som främst inriktad på att putsa runstenar och piffa upp fäbodar.

Kulturutredningen kommer den 12/2 och Museiutredningen den 16/2.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Snarare en inriktning mot mera samtidsperspektiv och samtidskonst för RAÄ. Det finns en del 2konstnärssjälar" på RAÄ (och Historiska) som verkat för den inriktningen tidigare. Ibland har det lett till debacle (som Snövit) och ibland till framgångar (som Pilane). Putsa runstenar och piffa upp fäbodar har RAÄ slutat med - liksom med nästan all annan praktisk kultruminnesvård. Tyvärr.

ATA och Vitterhetens bibliotek är ju enheter inom RAÄ, inte egna organisationer så om ansvarsfördelning flyter där emellan så är det ett utslag av bristande styrning internt på RAÄ. Med Historiska samordnas en hel del kring det digitala inom K-samsöksramen och det samarbetet stärks förhoppningsvis framöver.

tingotankar sa...

Ja det är sant att vi skulle behöva bättre puts på runstenarna och piffigare fäbodar. Jag har inget emot god kulturminnesvård, tvärtom är det något som behöver mer budget, men jag tycker inte forntidsestetik i sig är ett självändamål. Än mindre moderna konstutställningar som använder sig av forntida material. Det kan väl bryta av bra ibland, men vi har ett Modernt museum som ska sköta sådant som huvuduppdrag.

ATA och Vitterheten tillhör RAÄ på pappret ja, men de har egna fristående uppdrag och ledningar som inte alltid samkör sin verksamhet. RAÄ borde kunna ta det stora långsiktiga ansvaret över alla dessa disparata uppdrag, och bidra med ett helhetsperspektiv. Men för det krävs det omorganisation, klarare riktilinjer och nytänkande - och en hel del pengar tyvärr, det som är svårast att få tag på i dessa tider...

Anonym sa...

När jag arbetade på RAÄ så sorterade både ATA och Vitterhetsakademins bibliotek direkt under Informationsavdelningen. Mera pengar hade varit välkommet, men man skulle kunna göra mera med de pengar man har (rörande informationssystemen, det område jag kan). Att de digitala verksamhetssystemen inte är mera samordnade är mera ett utslag av företagskultur än organisationsform.

I övrigt är jag lite oldschool och tycker det är dumt att RAÄ ska lägga ner/har lagt ner sin utgrävningsverksamhet, sin konserveringsverksamhet, sin kulturminnesvård och bara
nätverka och skriva policies inom dessa områden.

tingotankar sa...

Jag tycker faktiskt det är helt rätt att RAÄ ska avskiljas från UV - inte minst för UV:s skull. Vi kan inte ha uppdragsarkeologi å ena sidan, och en huvudmyndighet som är direkt sammanlänkad med en av de sökande å den andra. UV skulle må bättre av att slippa lite administrativ överbyggnad också.

Vad som behövs i min mening är ett ämbete som verkligen kan fungera som kvalitativ garant, när stora ekonomiska intressen och överbelastade länsstyrelser fajtas om hur utgrävningarna ska gå till och vad de får kosta. Det skulle kräva en hel del utbyggnad av den verksamheten tyvärr, och det lär knappast finansieras av sittande regering tror jag nog.

Det vore bra om det fanns en större myndighet som hade mer övergripande aktivt ansvar att bygga upp, utveckla och organisera samlingar, kulturminnesvård, forskning och förmedling. Det tas in stora mängder nya material varje år som ska förvaltas av Historiska, som varken har budgeten eller personalstyrkan eller uppdraget att riktigt ta itu med detta utöver sin "egentliga" verksamhet. Universiteten lever ur hand i mun och har ingen chans att hålla igpng en kontinuerlig kompetens på alla huvudområden, bara några i taget. Nu när Vitterheten och ATA är i Sthlm, och större delen av RAÄ är på Gotland så underlättas inte precis det informella samarbetet mellan medarbetare och enheter.

Anonym sa...

Fast skall man bevara fäbodarna bör de bevaras levande, och då behöver man bl.a. se över regelverket så att det går att leva på att driva dem. Bidrag behövs oftast inte om man kan få lov att sälja de produkter man tillverkar till konsument, t.ex. opastöriserad mjölk, smör och ost samt kött utan att behöva frakta djuren många mil till ett godkänt slakteri först.